PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Plochy průmyslové výroby (VP)

Přípustné:

kapacitní výroba, stavebnictví, skladování

doplňkové služby, zemědělské služby, související administrativa,

parkoviště a dopravní vybavenost (ČSPH, hromadné garáže)

Podmínečně přípustné:

vybavenost pro potřebu areálů (obchod, služby, stravování, zdravotnictví, školství, věda a výzkum - technologické parky apod.)

služební a pohotovostní byty, krátkodobé ubytování zaměstnanců

zařízení technického vybavení nadřazených systémů a plochy izolační zeleně

Plochy průmyslové výroby jsou určeny pro lokalizaci staveb a areálů kapacitní průmyslové a stavební výroby, skladových areálů, zemědělských služeb a doprovodné činnosti. Jde o plochy s proměnlivým stupněm zastavění stavebními objekty, provozy s různou hustotou zaměstnanců a malou intenzitou styku s přímými zákazníky, větším obratem materiálu, dopravy spotřebou energií.

 


NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN - ZPRACOVÁVÁ SE

Výroba  a skladování lehký průmysl (VL)

hlavní využití: lehký průmysl

přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura

podmíněně přípustné využití:

- zemědělská výroba za podmínky, že nebude mít negativní vliv na okolí

- občanské vybavení za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude omezovat hlavní využití

nepřípustné využití: jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

podmínky prostorového uspořádání: respektovat charakter a strukturu příslušné zóny